استرس و بهداشت روان

نقش فرد در تامین بهداشت روانی خود:

مهمترین عاملی که مسئولیت تامین بهداشت روانی را برعهده دارد خود فرد است .عواملی نظیر خانواده وعوامل اجتماعی وفرهنگی تنها مراحلی از عمر انسان را تحت کنترل گرفته وبعد از مدتی معینی انسان را رها می کنند در حالی که خود فرد پیوسته با انسان بوده واز او جدایی ندارد. ممکن است در مقاطعی از زندگی از تحت مراقبتهای تربیتی وروانی خارج شود. ولی انسان در هیچ زمانی نخواهد بود که ازتحت مسئولیت خود خارج شود. زمانی می رسد که پدر ومادر ومربیان مسئول خطاهای آدمی نیستند بلکه خود فرد مسئول حسن وقبح اعمال خویشتن است. این مسئولیت نقش بسیار مهمی در کمال و رشد روحی روانی ما دارد.(گنجی وهمکاران 1378)(سوری1379)

عوامل خطر آفرین وپیشگیری کننده در بهداشت روانی:

عوامل خطر زا که سبب ایجاد اختلال ونا بهنجاری های روانی می شود، آنهایی هستند که احتمال ابتلای فرد را زیاد می کند. برعکس عوامل پیشگیری کننده آنهایی هستند که از احتمال وقوع اختلالات می کاهند.غالبا عوامل پیشگیری کننده مخالف شرایط خطر زا است.برای مثال، حمایت خانواده در مقابل عدم حمایت خانواده قرار می گیرد. عوامل خطرزا را می توان به دو دسته عمده درونی 1یا ساختار فطری  و بیرونی  یا محیطی تقسیم کرد.(شاملو1381،ص269)

 به طور خلاصه عوامل خطر آفرین که شامل:

 وضع اقتصادی واجتماعی،کودک آزاری،غفلت که در درون خانواده است، اختلافات شدید زناشویی ، قرار گرفتن در طبقه پایین خانواده پر جمعیت خانواده جنایتکار و بیماری های مزمن جسمی و...

وعوامل مثبت که در برابر عوامل خطر آفرین قراردارد به شرح زیر می باشد:

1- ویژگی های شخصیت کودک مثل خلق و خو و مقاوم بودن. خودکفایی و اجتماعی بودن واعتماد به نفس مثبت.

2- خصوصیات خانواده: مانند انسجام ،گرمی ،صمیمت، هماهنگی و....

3- ویژگی های فرا خانوادگی واجتماعی: دسترسی به اعضای فامیل گسترده ودوستان ونهادها- وروابط اجتماعی .(صص 272-279شاملو،1381)


 

/ 0 نظر / 92 بازدید